Energy

-6%
-1%
KE186
KSh7,600 KSh7,500
-4%
KE181
KSh3,132 KSh3,000
-8%
KE180
KSh2,610 KSh2,400
-4%
KE179
KSh2,088 KSh2,000
-10%
KE171
KSh100 KSh90